Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Normatíva ellenőrzés - MÁK módra

2008.12.08

 A közfeladatokat ellátó önkormányzatokra az utóbbi években az állam a normatív jogcímek elaprózásával és a kapcsolódó feltételredszer bonyolításával egyre több, főként adminisztratív feladatot hárít, ugyanakkor az állami támogatások csökkentésével, elvonásával folyamatosan létszámleépítésre kényszeríti azokat. Ezzel egyidőben a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainál (ahogy az APEH-nál is) jelentős adminisztratív (ellenőri) létszám bővítés történt.

 

 Az újdonsült MÁK-ellenőrök az Áht. 64/A-64/D. §-aiból, 121. §-ának (3) bekezdéséből, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/A-52/C. §-aiból eredő, a helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatára irányuló feladataikat* 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet szabályai szerint végzik. 

 

 

  A felülvizsgálatot a helyi önkormányzatok igényléseit, lemondásait tekintve folyamatosan, elszámolásait a tárgyévet követő évben az alátámasztó dokumentumok, szakmai nyilvántartások, számítási anyagok, továbbá egyéb, a pénzügyi számviteli rendszerből nyerhető információk alapján azok szabályszerűségének és számszaki összefüggéseinek vizsgálatával kell elvégezniük.

 

 

 A felülvizsgálat során az Igazgatóság utólag megvizsgálja, hogy az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően az önkormányzat jogosult-e a támogatás igénybevételére, az önkormányzat az igénylését, lemondását, elszámolását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be, az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat az önkormányzat csatolta-e.

 

 A jogos szabályszerűségi és számszaki ellenőrzés mellett álláspontunk szerint sem a szociális, sem a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, sem az oktatási intézmények szakmai, módszertani ellenőrzése nem feladata MÁK-nak.

 

 A törvényalkotó az egyes ellátások tekintetében kijelöli az engedélyező  és ellenőrző hatóságágot is, de ezek között a MÁK nem szerepel.

 A szociális szolgáltató működését az engedélyező hatóság az illetékes módszertani intézmény, mint szakértő bevonásával ellenőrizheti.

 A Közokt.tv. 107. § (1) szerint a közoktatási intézmény szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel az Országos szakértői névjegyzékben.

 

 Fentiekből kitűnik, hogy az intézményi ellátások szakmai feltételeinek vizsgálatához a MÁK-nak hiányzik a jogszabályi felhatalmazása, ellenőreinek szakértőség hiányában nincs kompetenciája, ráadásul ilyen irányú tevékenységük a tényleges szakmai ellenőrzések mellett legtöbb esetben jelentősen akadályozza az intézmények működését, holott a Ket. 91.§.(2) szerint a helyszíni ellenőrzést úgy kell végezni, hogy az az ügyfél munkáját, a rendeltetésszerű tevékenységét lehetőleg ne akadályozza.

 

  Ha a szakmai ellenőrzést végző a szolgáltató működésével kapcsolatban hiányosságot észlel legfeljebb harminc nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosság megszüntetésére, vagy az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet, ellenkező esetben a szolgáltató működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szolgáltatás abbahagyására. (Az önkormányzat ellátási kötelezettségét ez nem érinti!)

 

 A fenntartó önkormányzat jogosultsága tehát a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően a támogatás igénybevételére csak ebben az utóbbi esetben fog megszűnni, szemben a vitatható MÁK ellenőrzések során az ellátásoknál feltárt *szakmai hiányosságokkal indokolt jogosulatlanság miatti utólagos támogatás visszavonásával.

 

Mi a MÁK-ellenőrzések következménye?

(a feladatellátók szubjektív véleménye szerint)

 A feladatellátók a változékony és eltérő központi állásfoglalások miatt legtöbbször tehetetlenek:

- mert a szakmai jogszabályok bürokratikus szövevényében sokszor az azokat megalkotó szakminisztériumok és szerveik is elvesznek,

- mert nem egyértelműek a feltételek vagy a "luxus" követelmények betarthatatlanok,

- mert a Pénzügyminisztérium évről-évre változó, egyre kedvezőtlenebb költségvetési kereteket szab,

- mert ezek értelmezésére az elszámolásokat követően - elllenőrzés kapcsán utólag - kerít sort,

- egyszerűen mert a feladatellátás biztosítósítására kötelezett fenntartók megfelelő szakmai irányítás és elégséges finanszírozás hiányában nem képesek többre!

 

 Persze ez sem a MÁK kompetenciája...

 

 

Tényszerűen tekintve a MÁK- ellenőrzésekre:

  A jogszabályok és a MÁK szerint a kötelezően biztosítandó, de nem megfelelő(en adminisztrált) önkormányzati feladatellátáshoz igénybevett állami támogatás jogosulatlannak minősül, azt a fenntartó önkormányzatnak kamatostul vissza kell fizetnie, ellenkező esetben jön az inkasszó!

 A jogosulatlan ellátással kapcsolatos költségeket viselje a fenntartó, illetve hárítsa tovább az ellátottakra, azaz a szolgáltatásért a nem rászorultaknak - a mindenkinek díjmentes közszolgáltatásoktól eltekintve - díjat kell fizetni.

 A rászorultság, illetve ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapításához és az ellátás igénybevételének megkezdéséhez szükséges, illetve az ellátás folyamatának megfelelősét tanusító dokumentumrendszer elkészítésére, folyamatos vezetésére és ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, az ellátási feladatok maradéktalan biztosítása mellett.


 Önöket már ellenőrizték? Mit tapasztalt és mit gondol az ellenőrzésről? Szóljon hozzá...

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Napközi ellenőrzése

Lili,2009.12.17 11:27

Nálunk az iskolai napközit ellenőrizték. Aki ellenőrzött már ilyet tudja, hogy 2008-ig 185 tanítási nappal osztottuk az összes napközis napot. 2008. évre valakinek a fejéből kipattant az isteni szikra és kitalálta, hogy számoljuk azt is 8/12 és 4/12-ed arányban, így jött ki 8 hónapra 123 nap, 4 hónapra 62 nap. A dolog csak ott hibádzik, hogy 8 hónapra nincs 123 nap, 4 hónapra viszont jóval több van, mint 62 nap. És akkor jött a mindenható MÁK ellenőrzés és természetesen csak a 4/12-ed vizsgálta. Megállapította, hogy több létszám jött ki, mint ami a naplókba név szerint be van írva (matematikailag és a jogszabály szerint ez elkerülhetetlen). Tehát az, hogy a 123 napnál, mivel ott kevesebb nap van kevesebb létszám jött ki senkit sem érdekel. Kérdem én akkor a jogszabályban leírtakban miért van az, hogy összes napközis nap osztva 62-vel. Egyébként azok jártak jól akiknél sok volt a hiányzó, de hol van ebben a "logika". Ja és az indoklásban ezt nem fogadták el.

Re: Napközi ellenőrzése

mn,2011.10.14 21:30

Akinél ellenőrizte már a MÁK a napközit, írja már meg legyenszives, hogy a naplókból a csoport létszámát kell naponta kigyűjteni vagy a hiányzásokkal csökkentett ténylegesen bent ülő napi létszámot? Köszönöm

Re: Re: Napközi ellenőrzése

Juhász Róbert,2011.10.17 07:03

Természetesen a normatíva nem a teljes csoport létszámra, hanem a jelenlevőkre, azaz a hiányzókkal csökkentett létszámra jár, ezt kell felösszesíteni éves szintre és osztani a napközis napok számával.

Településenkénti elszámolás

Többcélú,2009.12.17 11:36

A 2008. évi normatíva elszámolásban a társulásban résztvevő települések létszámait egyenként is be kellett volna írni. De ha beírtuk akkor egyenként vette figyelembe a lakosságszámot, nem pedig a 110.000 fő feletti létszámot. Nem maradt más mint kihagyni a települések létszámát és egy számként beírni. Most a MÁK egyeztetés során kérte, hogy indokoljuk, hogy miért nincs a településeknél adat. Más is járt így ?

működési engedélyek

Mitévőlegyek,2009.12.17 10:58

Elkeserítő a működési engedélyekkel kapcsolatban, hogy egy példányt a MÁK megkap. Ezek szerint ők ellenőrzés nélkül utalnak ki jogosulatlan összegeket?

Feladatellátás- papiron!!!

Bizonytalan szakember,2009.12.17 08:46

Nálunk nemrég ellenőrzött a Kincstár! Azt mondták, jogcím értelmezési problémák vannak.
Tényleg nem értem: nem az a lényeg, hogy megfelelően ellátjuk-e azt, akit el kell -pl. gyerekek, idősek,- hanem az, hogy mi van a papiron? És olyanok ellenőriznek szakmailag, akiknek szakirányú végzettsége nincs és ellátottat csak papiron láttak???
A végeredmény persze az, hogy az önkormányzat fizet az államnak, amiért dolgozhatott a feladatellátásban. Jól átvertek...

Miért nem évközben?

Pénzügyes,2008.12.22 17:49

A Kincstár fentiek szerinti utólagos ellenőrzése azért is törvénysértő, mert eljárása során az ÁHT 64/A. § (2) szerinti évközi ellenőrzési feladatának nem tett eleget.

Nem vizsgálta az önkormányzat évközi adatszolgáltatásai megalapozottságát, így a következő előirányzat-módosítási lehetőségnél az érvényes feladatmutatók módosítására sem hívta fel az önkormányzat figyelmét.

Az évközi ellenőrzés és kincstár által javasolt adatokat hiányában az önkormányzat év végi elszámolásának benyújtásáig illetve az elszámolásnál így nem módosíthatta a hiányosságokból adódó feladatmutató eltéréseket, amivel elkerülhette volna a jogtalanul igényelt előirányzat utáni kamatfizetést.

Ennek az apró hiányosságnak a Kincstárra nézve persze nincs konzekvenciája...