Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az elmúlt évek MÁK felülvizsgálatainak tapasztalatairól

2011.03.09

Tapasztalatok szerint a Kincstár évközben nem, csak az elszámolásokat követően, utólagosan vizsgálja meg alaposan az igényjogosultság feltételeit.

Sok önkormányzat kerül utólag bajba a Magyar Államkincstár mulasztása miatt, hiszen ha időben kiderülne, hogy az igénylés feltételei nem állnak fenn, lehetne a hiányosságokat pótolni vagy eláli a feladatellátástól ...

 

Érdemes áttekinteni a Magyar Államkincstár ide vonatkozó ellenőrzési feladatait, illetve ezek tapasztalatait...

 
A Magyar Államkincstár által végzett
felülvizsgálat és helyszíni ellenőrzés
 
 
A felülvizsgálat magában kell foglalja:
 
Ø      Állami támogatások, hozzájárulások igénylésének szabályszerűségi felülvizsgálatát.
Ø      Állami támogatások, hozzájárulások elszámolásánakszabályszerűségi felülvizsgálatát.
 
 
Ø      A felülvizsgálat alapvetően a rendelkezésre álló iratok és az Igazgatóság saját nyilvántartásaiból nyert adatok felhasználásával, illetve helyszíni vizsgálattal történik.
Ø      Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. §-a alapján).
 
 
Az igénylések szabályszerűségi felülvizsgálata:
(az Áht. 64/A. és 64/B. §-ai alapján)
 
E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen:
Ø      Megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére.
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat az igénylését, lemondását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be.
Ø      A mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat igénylésének adatait összeveti az előző időszak adataival illetve a statisztikai adatokkal, amennyiben azok rendelkezésre állnak.
Ø      Az igénylés, vagy pályázat alapján induló támogatások esetében megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénylésében, pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a külön jogszabály, pályázati kiírás, útmutató feltételeinek, az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat az önkormányzat csatolta-e.
 
A támogatás igénylések felülvizsgálatának típusai:
Ø      Az igénylések rendelkezésre álló információk alapján történő felülvizsgálata a benyújtáskor!
Ø      Az igénylések felülvizsgálata az év végi elszámolás benyújtásáig! rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartás alapján
·        az Igazgatóságon,
·        szükség esetén helyszíni vizsgálat keretében.
 
Ø      Helyszíni vizsgálat(kötelező: az Áht. 64/F. § (1) bekezdése szerinti esetben, amennyiben az Áht. 64/A. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatnál az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint az Igazgatóság álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1millió Ft-ot.)
Ø      Cél-, illetve témavizsgálatként elrendelt helyszíni vizsgálat keretében.
 
Eljárás menete az igénylés benyújtásakor:
 
Ø      Írásban felhívás az adatszolgáltatás helyesbítésére.
(normatív támogatás esetén legkésőbb a lemondási, illetve az igénylési határidőt követő 15 napon belül, egyébként a támogatásra vonatkozó rendelet, útmutató stb. szerint)
Ø      Írásban nyilatkozat az adatszolgáltatás módosításáról, vagy az eredeti adatok fenntartásáról.
(normatív támogatás esetén és fő szabályként a felhívás átvételétől számított 8 napon belül egyébként a támogatásra vonatkozó rendelet, útmutató stb. szerint)
Ø      Nyilatkozat hiányában
az eredeti adatszolgáltatás marad az irányadó.
(az Áht. 64/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén kiegészítő kamat fizetésére lehet kötelezett)
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot végezhet normatív támogatás esetén
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot köteles végezni normatív támogatás esetén (ha az eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot)
> az igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a nem normatív támogatások esetén
 
Eljárás menete az év végi elszámolás benyújtásáig végzett (évközi lemondás, pótigény) felülvizsgálatkor:
 
Ø      Jegyzőkönyv és abban felhívás az önkormányzatnak, hogy a következő előirányzat-módosítási lehetőségnél az érvényes adatait módosítsa, illetve az elszámolásnál az Igazgatóság által javasolt adatokat érvényesítse.
> helyszíni vizsgálat során minden esetben,
> amennyiben a felülvizsgálat nem helyszíni vizsgálat keretében történik, akkor csak abban az esetben, ha javaslattal él az adatszolgáltatás módosítására az önkormányzat felé
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elfogadásáról.
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elutasításáról.
az eredeti adatszolgáltatás marad az irányadó
(az Áht. 64/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén kiegészítő kamat fizetésére lehet kötelezett)
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot végezhet
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot köteles végezni (ha az eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot)
 
A helyszíni vizsgálatokról jegyzőkönyv készül.
 
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elfogadásáról.
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elutasításáról.
Ø      Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a jegyzőkönyvbe foglalt felhívásnak határozat.
Ø      A határozat jogerőre emelkedését követő hó nettó finanszírozásában érvényesítés.
Ø      Amennyiben az önkormányzat fellebbezést nyújt be, másodfokon a Kincstár központja jár el.
Ø      A 2009. november 30-a után jogerőre emelkedő határozatokban rögzített előirányzat-változást az önkormányzat az év végi költségvetési beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Erről az Igazgatóság az önkormányzatot értesíti.
Ø      A jogerős határozat végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy az önkormányzat kéri-e bírósági felülvizsgálatát (Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja és 64/D. § (9) bekezdése alapján).
Ø      A Kincstár jogerős határozatát a bíróság az önkormányzat kérelmére megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, és – szükség esetén – az Igazgatóságot új eljárás lefolytatására utasítja (Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja és a 64/D. § (10) bekezdése alapján).
 
 
Az igénybejelentések felülvizsgálata során helyszíni vizsgálatot kötelező tartani:
 
Ø      Amennyiben az igénylés – év végi elszámolás benyújtásáig történő, Áht. 64/A. § (2) bekezdés szerinti – felülvizsgálatánál az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint az Igazgatóság álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot helyszíni vizsgálatot kell tartani.
 
Ø      Az Áht. 64/F. § (2) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatot cél-, illetve témavizsgálatként országos hatáskörrel a Kincstár elnöke, az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hatáskörrel az Igazgatóság igazgatója rendelhet el.
 
 
 
Az elszámolások (beszámoló) felülvizsgálata:
(az Áht. 64/D. § alapján)
 
Ø      Az Igazgatóság az önkormányzatok elszámolásának szabályszerűségét, a tárgyévet követő év végéig felülvizsgálja. A felülvizsgálat történhet a rendelkezésére álló iratok és az Igazgatóság saját nyilvántartási adatainak felhasználásával, illetve meghatározott esetekben helyszíni vizsgálattal.
 
Ø      Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. §-a alapján).
 
 
Az elszámolások szabályszerűségi felülvizsgálata:
 
E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen:
 
Ø      Megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére,
 
Az elszámolások szabályszerűségi felülvizsgálata:
 
Ø      A tárgyévet követő év december 31-ig megkezdett felülvizsgálat a következő évre áthúzódhat, feltéve, hogy az Igazgatóság:
       > a felhívást ezen időpontig már kibocsátotta, vagy
       > a helyszíni vizsgálatot megkezdte.
 
Ø      Több évre kiterjedő támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a teljes támogatási időszakra irányul.
 
Ø      Az éves beszámoló felülvizsgálata történhet:
       > az Igazgatóságon
       > és/vagy a helyszínen
 
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat az elszámolását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be,
 
Ø      A mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat elszámolásának adatait összeveti a statisztikai adatokkal,
 
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat a felhasználási kötöttséggel járó támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványával elszámolt-e.
 
Az elszámolás felülvizsgálata során helyszíni vizsgálatot kötelező tartani:
 
Ø      Ha az önkormányzat az Áht. 64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget, és az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint a Kincstár álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot,
 
Ø      (Az állami támogatások és hozzájárulások jogcímei legalább 50%-ára kiterjedően,) Azon önkormányzatoknál, ahol a személyi jövedelemadó, normatív hozzájárulások és támogatások teljesítésének összege a felülvizsgálandó évet megelőző mindkét évben meghaladta a 400 millió forintot, (tervezett, vagy munkaterv szerinti helyszíni vizsgálat),
 
Ø      Valamennyi önkormányzatnál legalább 4 évenként (továbbiakban: tervezett, vagy munkaterv szerinti helyszíni vizsgálat).
 
Ø      Az Áht. 64/F. § (2) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatot cél-, illetve témavizsgálatként országos hatáskörrel a Kincstár elnöke, az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hatáskörrel az Igazgatóság igazgatója rendelhet el.
 
 
A felülvizsgálat bármely szakaszában végzett helyszíni vizsgálat fő célja az igénybejelentést, elszámolást megalapozó adatok vizsgálata.
 
 
Helyszíni felülvizsgálat szabályai:
 
Ø      Megbízólevél.
Ø      Felülvizsgálati program.
Ø      Értesítés (a helyszíni vizsgálat céljáról és feladatáról és az abban várhatóan érintett intézményi körről, annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal cél-, illetve témavizsgálat esetén 8 nappal).
Ø      A vizsgálat lefolytatása.
Az igénylést, elszámolást megalapozó adatok felvételérőlszükség esetén a helyszínen „közbenső jegyzőkönyv”- et, illetve „Adatfelvételi lap”- okat kell felvenni.
Ø      Jegyzőkönyv (a helyszínen át kell adni vagy a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon (10 munkanapon) belül meg kell küldeni az önkormányzat részére).
 
A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv megállapításai alapján feltárt eltéréseket – a vizsgálat időpontjától függően – be kell építeni az Áht.:
 
Igénylés vizsgálata esetén:
Ø      64/A. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvbe és
Ø      64/A. § (3) bekezdése szerinti határozatba
 
Elszámolás vizsgálata esetén:
Ø      64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásba és/vagy,
Ø      64/D. § (6) bekezdése szerinti jegyzőkönyvbe és
Ø      64/D. § (8) bekezdése szerinti határozatba.
 
Ø      Az Igazgatóság álláspontjának kialakításánál figyelembe kell venni az önkormányzat által a helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyvhöz esetlegesen megküldött észrevételeket is, ha azokat az Igazgatóság indokoltnak tartja.
 
 
Az éves beszámoló felülvizsgálatának menete:
 
A) változat
Ø      dokumentumok alapján igazgatósági felülvizsgálat
Ø      és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      felhívás és beszámolót önrevízióval jóváhagyó záradék vagy
Ø      jegyzőkönyv (Áht. 64/D § szerinti) és
Ø      határozat
Ø      helyszíni vizsgálat (tervezett vagy egyéb ok miatt) bármely szakaszban beléphet
 
B) Változat
Ø      helyszíni vizsgálat (tervezett vagy egyéb ok miatt) a folyamat elején
Ø      és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      dokumentumok alapján igazgatósági felülvizsgálat és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      felhívás és a beszámolót önrevízióval jóváhagyó záradék vagy
Ø      jegyzőkönyv (Áht. 64/D § szerinti) és
Ø      határozat
 
Négy évenkénti kötelező ellenőrzés a 400 millió Ft alatti támogatással rendelkező önkormányzatok esetében:
 
  1. > 2007.
  2. > 2007. 2008.
  3. > 2007. 2008. 2009.
  4. > 2007. 2008. 2009. 2010.
  5. > 2008. 2009. 2010. 2011.
 
A 400 millió Ft feletti támogatással rendelkező önkormányzatok esetében évenként kötelező az ellenőrzés.
 
Ø      helyszíni vizsgálat (jegyzőkönyv) > felhívás
                                                           jegyzőkönyv
                                                           határozat
Ø      kapcsolódó jogcímekre nem lehet megállapítást tenni
 
 
 
 
Az elmúlt évek MÁK felülvizsgálatainak során tapasztalt gyakoribb hiányosságok
 
Szociális jogcímek:
 
Ø      Működési engedélyek hiánya, pontatlansága.
Ø      Évközi változások helytelen kezelése. (Töredékéviműködtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.)
Ø      Maximális ellátotti létszám figyelmen kívül hagyása. („Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát.”)
 
Ellátási szerződések szabálytalansága:
Ø      A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint az állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Ø       Az ellátási szerződést írásban kell megkötni.
Ø      Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell …
Ø      A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
Ø      Társulási megállapodás szabálytalansága: („…jogosult az önkormányzat … helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja).
Ø      Maximális ellátotti létszám figyelmen kívül hagyása.
Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását.
Intézményi jogviszony létrejöttének hiánya.
Ø      Az állami fenntartású intézmény esetén az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, kivéve, ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul.
Kötelező dokumentumok, vezetendő nyilvántartások:
Ø      A szakmai jogszabályok előírásait nem tartják be, változásait nem figyelik (kérelem-intézményvezető intézkedése, gondozási szükséglet vizsgálat, jövedelemvizsgálat stb.).
Ø      Kötelező nyilvántartásokat nem vezetnek, vagy pontatlanul, nem az előírásoknak megfelelően vezetik azokat. (gondozási napló,)
Ø      A számítási szabályokat nem tartják be (pl. nappali ellátás).
 
 
Oktatási jogcímek:
 
Ø      A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá amelyek OM azonosítóval rendelkeznek. („sajátos nevelési igényű tanulók után akkor, ha 2008. szeptember 1-jéig az alapító okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is”)
Ø      A közoktatási statisztika adataival való összevetés esetében azoknál a jogcímeknél, ahol a közoktatási statisztika és a normatíva tartalma megegyezik, és az eltérés oka az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok, információk alapján nem állapítható meg, eltérés csak az önkormányzat indokolása alapján fogadható el (Pl. évközi intézmény/feladat átadás-átvétel).
Ø      Támogatási jogcímek összefüggéseinek figyelmen kívül hagyása.
Ø      Társulási megállapodás („…amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja).
Ø      Tanulói és pedagógus azonosító („… hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vezetők igénybe, akik rendelkeznek tanulói illetve pedagógus azonosító számmal …”)
Ø      „ A nevelési- oktatási intézménynek kell igazolnia, hogy a gyermeket, tanulót felvette és részére a z előírt szolgáltatások igénybevételét biztosította.” (Közoktatási tv. 1. számú melléklet, Második rész 3. pont)
Vezetendő nyilvántartások(óvoda, általános iskola, művészet oktatás, sajátos nevelési igény, napközi):
Ø      A felvételi naplóból általában a felvétel ideje és az állampolgárság hiányzott.
Ø      A statisztikai adatszolgáltatás nincs összhangban a tényleges okt.1-jei létszámmal.
Ø       A foglalkozási napló pontatlan vezetése (illetve hiányoznak a naplók). 
Ø      A hiányzások néhány esetben nem voltak felvezetve.
A december 31-ig a 3. életévet betöltött gyermekek vizsgálata(óvoda):
Ø      Néhány esetben a 3 év alatti gyermekeket is felvették óvodai nevelésbe (bölcsődei férőhely hiánya miatt).
A 7. év feletti gyermekek vizsgálata (óvoda):
Ø      Nem minden esetben rendelkeznek a nevelési tanácsadói illetve a szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel, javaslattal.
Saját döntés alapján magán, illetve vendég tanulók vizsgálata  (alap és középfok):
Ø      Néhány esetben az intézmény a létszámba beleszámítja, ami nem helyes.
Nem magyar állampolgárság vizsgálata (óvoda, általános iskola, művészet oktatás, sajátos nevelési igény, kollégium):
Ø      Hiányoztak az igazolások a gyermek tartózkodási jogcímére és a szülő(k) tartózkodási jogcímére és kereső tevékenységére vonatkozóan.
Ø      Időkeret megállapítása (napközi): Nem megfelelő a 75% alatti és feletti időkeret megállapítása. 
Ø      Átlaglétszám megállapítása (napközi, étkeztetés) Nem megfelelően állapítják meg az átlaglétszámot.
 
Szakvélemények vizsgálata (sajátos nevelési igény):
Ø      Nem az okt.1-jei létszámot vették figyelembe.
Ø      Szakvélemények érvényességi dátumát nem vették figyelembe.  
Ø      Nem megfelelő jogcímen veszik figyelembe a tanulókat.
Ø      Nem a szakvéleményben kijelölt intézménybe jár a tanuló. 
Ø      Nem tartják be a szakmai követelményeket (csoport létszám, óraszám)
 
Tanulói tankönyv támogatás vizsgálata:
Ø      Az alap hozzájárulásnál figyelembe vehető tanuló után igényelhető.
Ø      Az aktuális év október 1-jei létszámával kell elszámolni.
Ø      A kérelmek benyújtása nem minden esetben történt meg.
Ø      A záradék hiánya esetén valószínűleg a dokumentációk nem kerültek bemutatásra.
 
Étkeztetés vizsgálata:
Ø      Az alap hozzájárulásnál figyelembe vehető tanuló után igényelhető.
Ø      A dokumentumok érvényességi idejét nem vizsgálták (nem fedi le az étkeztetés teljes időszakát). 
Ø      Az étkezés nyilvántartásának pontatlan vezetése.
Ø      A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdüléshez, táborozáshoz, egyéb szabadidős programhoz ) kapcsolódóan biztosított étkezésben részesülők száma nem vehető figyelembe. 
 
 
Szándékos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
Ø      Jellemző a pontatlanság, figyelmetlenség,
Ø      jogszabályok helytelen értelmezése.
 
Első két ellenőrzési évről vitatott esetek száma MÁK Dél-Alföldi régióban:
 
Másodfok:
2006. évi beszámoló felülvizsgálat         4 db   határozat
2007. évi beszámoló felülvizsgálat         8 db   határozat
 
Bíróság
2006. évi beszámoló felülvizsgálat         1 db    határozat
2007. évi beszámoló felülvizsgálat         3 db    határozat
 

 forrás: csmkh.hu, A kincstár felülvizsgálati tevékenysége.ppt

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

music has tied us

JustinFoN,2021.09.30 21:07

I personally have never been to the store myself, unfortunately very far) But I made a purchase far from a single one, I was insanely happy with the purchases .. the quality is gorgeous
http://offeramazon.ru/zg5p

eefgdsfewr465765876iuggdfssda Трейдинг понятный каждому!

Charlesyzu,2021.09.24 21:21


Добрый день!

Хотите посмотреть как с помощью уже нашумевшей программы JoySignals работают на реальных счетах?

Видео на сайте: (смотрите раздел «Примеры торговли»)
Там же вы можете загрузить и попробовать эту программу. https://bit.ly/3msCL3p

С уважением, Owen
https://knoxcfgd34555.smblogsites.com/5395831/Как-торговать-валютой-или-опционами-без-нервов-Как-торговать-валютой-или-опционами-без-нервов-Уникальная-программа-для-трейдеров/ оанда форекс
https://marioqvbe57024.liberty-blog.com/5399179/Уникальная-программа-для-трейдеров-Уникальная-программа-для-трейдеров-Как-торговать-валютой-или-опционами-без-нервов/ надежный бинарные опционы
https://spencereavo77888.angelinsblog.com/6340022/Уникальная-программа-для-трейдеров-Как-торговать-валютой-или-опционами-без-нервов-Как-торговать-валютой-или-опционами-без-нервов/ стратегия vsa форекс
https://rowanwbbz48422.bloggadores.com/6368825/Качественное-определение-движения-цены-на-форекс-и-БОКак-торговать-валютой-или-опционами-без-нервов-Примеры-торговли-на-реальных-счетах/ стратегия антимартингейл бинарные опционы
http://lukashrsh70347.canariblogs.com/-18790005/ лучшие форекс

Планета здоровья и процветания

Marina,2021.09.07 16:23


<a href=https://rescuer.info/stati/4-zhizn-zagnala-v-tupik.html>тупик в жизни</a>

Drums

Kennethjaf,2021.09.01 23:58

Music has tied us
Keyboards & Pianos
https://fas.st/NNXXI

Drums & Percussion
https://fas.st/Vay4s

String Instruments
https://fas.st/32jbD

eefgdsfewr465765876iuggdfssda форекс тестирование стратегий

JamesFaumb,2021.09.01 23:06

https://telegra.ph/akademiya-foreks-08-29 форекс стратегия лучшая
https://telegra.ph/skachat-foreks-08-29 форекс фонд
https://graph.org/vord-foreks-08-29 биржа криптовалют okex
<a href=https://telegra.ph/foreks-boh-08-29>tf трейдер</a>
<a href=https://telegra.ph/foreks-sberbank-08-29>бинарные опционы надежные стратегии</a>
<a href=https://graph.org/foreks-graal-08-29>биржи обменники криптовалюты</a>

@trei$

eefgdsfewr465765876iuggdfssda cryptotab browser

Joserfi,2021.08.22 09:56Do you need to mine cryptocurrency, however, you have no idea what to start with? Consider CryptoTab — the first-at any time browser With all the created-in functionality of mining. He speedy and easy in use — and even now he could make web surfing favorable! <a href="https://bumss.xyz/bitcoin/">https://bumss.xyz/cryptocurrency-conversion-made-easy-with-mastercard/</a>

https://bumss.xyz/cryptocurrency-conversion-made-easy-with-mastercard/ cryptobrowser lб»«a Д‘бєЈo

Cosmetics

JoshuaLew,2021.08.03 12:18


High quality, 1 year warranty
All products are characterized by ultra-modern design and reliable quality. With a technical quality inspection department, products are strictly inspected one by one in our warehouse before shipment. In addition, we offer a 1-year warranty for most of the products on the website, and there is also an easy return process available on the website.
Free Discount Coupons
To thank our customers, we often provide various coupons to save money - up to 40%.
https://fas.st/jF40Y

Оказание услуги по созданию сетки блогов web 2.0 качественно в городе Усть-Пристань

lfp,2021.07.31 08:07

Отыскал качественную услугу по продвижению: размещение ваших статей на сайтах Вордпресс.
Вы приобретаете на тексты и сайт статьи с ссылками, каковые точно передадут вес с донора на ваш сайт.
Так легко возможно поднимать НЧ, и подтаскивать вверх СЧ и ВЧ запросы. Также возможен рост ИКСа.
Статейное продвижение абсолютно безопасно и идеально подойдет, как для молодых сайтов, так и для остальных, и придадут траст вашему сайту.

<a href=http://remingtonncre21097.tinyblogging.com/--42763155>Выполню услугу по статейному продвижению быстро в городе Алеевка </a>
<a href=https://beckettatkz00098.jiliblog.com/60635044/Размещение-статей-на-сайтах>Оказание услуги по регистрации и размещении профилей на сайтах и блогах быстро Ближнее </a>
<a href=https://titusyvqj16150.blogozz.com/1997138/>Выполню услугу по размещению статей на сайтах недорого Гончарово </a>
<a href=https://spencerfsem04704.like-blogs.com/4714773/Статейное-продвижение>Сделаю услугу по размещению статей на сайтах недорого Вичуга </a>
<a href=http://lanecsdo59167.howeweb.com/6097018/Сетка-Блогов>Услуга по размещению статей на сайтах web 2.0 быстро в городе Любань </a>
<a href=https://erickojdw50504.ltfblog.com/1999701/>Сделаю услугу по размещению статей на сайтах web 2.0 недорого Пестрецы </a>

=R=

Оказание услуги по продвижению сайтов в прокачанных блогах эффективно в городе Черноголовка

pvz,2021.07.27 23:35

Нашёл качественную услугу по продвижению: размещение ваших статей на сайтах WordPress.
Вы приобретаете на сайт статьи и тексты с ссылками, которые совершенно верно передадут вес с донора на ваш сайт.
Таким образом легко можно поднимать НЧ, и подтаскивать вверх СЧ и ВЧ запросы. Кроме этого возможен рост ИКСа.
Статейное продвижение полностью безопасно и идеально подойдет, как для молодых сайтов, так и для остальных, и придадут траст вашему сайту.

<a href=http://garrettescm92581.webdesign96.com/6054288/Очень-качественный-трафик-на-ваш-сайт>Выполню услугу по трафику на ваш сайт качественно в городе Ардон </a>
<a href=https://johnathannlhp71266.ka-blogs.com/55768174/Создам-сетку-pbn-из-2000-сайтов>Оказание услуги по PBN ссылкам быстро Залесово </a>
<a href=http://tysondgfj93647.blogs100.com/6294187/Очень-качественный-трафик-на-ваш-сайт>Выполню услугу по созданию сеток PBN недорого в городе Медвенка </a>
<a href=http://edwinyins68936.topbloghub.com/7226731/Продвижение-сайтов-в-прокачанных-блогах>Сделаю услугу по продвижению сайтов в прокачанных блогах эффективно в городе Красный Луч </a>
<a href=https://remingtontyzw13602.blogitright.com/4709905/Создам-сетку-pbn-из-2000-сайтов>Оказание услуги по трафику на ваш сайт недорого Холмогоры </a>
<a href=http://troyoojc82827.blog4youth.com/2154333/>Выполню услугу по созданию сетки блогов web 2.0 быстро в городе Бычково </a>

=R=

xrumer mass pm

Jamespak,2021.07.19 10:23

XRumer is the multipurpose tool for comprehensive advance on the Internet

The program is capable in a short time to place Your references and announcements more than on 400.000 resources — forums, blogs, guest books, reference catalogs, bulletin boards, social networks .
XRumer bypasses also text protection against robots — questions like "How many there will be 2+2?", "Call the capital of Russia" and so forth.
The program knows more than 170.000 answers to similar questions, mathematics all is counted automatically , the knowledge base is replenished monthly .
Ample opportunities advance in social networks
Gratuitously the enclosed SocPlugin allows at once in 4 social nets —
Odnoklassniki, VKontakte, Mamba and Facebook — to distribute messages, comments to a photo and video , to load video and a photo , to distribute invitations in groups and friends — at the same time also on the full automatic machine bypassing everything probable protection against boats and mailings, including kapch.
Set unique technologies allows receive very much good and fascinating results
Such hi-tech functions, as a system thematic mailing "Antispam" (in everyone the forum is sent the message according to scope of this forum, irrespective of the region and language ), set "Question-answer" and others — allocate XRumer among the second similar complexes, creating opportunities truly "clever" and also socially useful mailings.
In long-term to prospect XRumer — favorable investment
If you the owner web shop or Internet service, precisely know as advertizing in Yandex-Directe or Google AdWords. Competently using the XRumer + Hrefer + SocPlugin complex, you buy a possibility of everything for $10 a month to receive necessary to you target visitors .

Minimum technical requirements
Windows Vista/7/8, 8.1/10 (both 32 bits, and 64 bits);
Windows Server 2012 R2 (but Win Server 2016 and 2019 NOT are recommended!);
The processor from 2 GHz, the RAM from 4 GB;
It is desirable existence high-speed Internet connections without restrictions on traffic.
If you are not aware of recent super-updating of XRumer 19.0.8 + XEvil 5.0 <Beta>6] - run on a forum rather, read an infa on it, and swing! ;))
Long-awaited an update at last took place, and we already received a set of enthusiastic responses. But this updating generally concerns users of XRumer, in case to you is fascinating only XEvil that you it until especially does not mention.
And together with it I want to please you tasty, fresh a set coupons for July: a discount of 45%, until the end of a month!
At acquisition of the program Xrumer 19.0.8 complex use any discount coupon and receive a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=https://hugho913ypg3.blogaritma.com/profile>like xrumer</a>
<a href=https://remingtonsrnh44433.blogunok.com/4562343/xrumer-instagram>xrumer base</a>
<a href=https://raymondwsoh45555.glifeblog.com/5381743/an-unbiased-view-of-xevil-how-to-use>alternative to xrumer</a>
<a href=http://genea951dro4.newsbloger.com/profile>xrumer base</a>
<a href=https://elliotcbzt90111.wizzardsblog.com/4610089/everything-about-xrumer-affiliate-program>xrumer affiliate program</a>
<a href=https://garrettaytl66654.blogtov.com/4595308/what-does-xrumer-fivver-mean>xrumer proxy</a>

Спортивные штаны Infiniti - купить в интернет магазине Merch Print

KennethIrrig,2021.07.18 18:10

<a href=http://sergiorzdhi.spintheblog.com/6056595/Подробные-указания-по-спортивная-одежда-алматы>Футболки Внутри Лапенко</a>
<a href=http://bestmerchhoodies58024.bloguetechno.com/--35676844>Футболки Dead by Daylight - купить футболки с принтами игры Мертвы к рассвету</a>
<a href=http://troyncrct.ampblogs.com/--37076225>Одежда для детей Волчонок - заказать в интернет магазине Merch Print с доставкой по Москве и всей России.</a>
<a href=http://titusqhvzt.blogocial.com/--35044055>Мужская футболка Мишка сёрфер SFG-604205-fut-2 - заказать с доставкой по Москве и всей России.</a>
<a href=https://nasa15791.blogpixi.com/4309115/Полное-руководство-по-худи-для-девочек>Одежда Berkut Fight Club</a>

((fggduj((

Естественное сжигание жира

WilliamKnith,2021.07.13 14:26

Ketonic+ (Кетоник+) - лучший жиросжигающий кето-комплекс на основе натуральных природных компонентов. Позволяет в кратчайшие сроки сбросить нежелательный вес и восстановить баланс в организме без мучительных диет, изнурительных тренировок, побочных эффектов и проблем со здоровьем.

Капсулы для похудения Ketonic+ разработаны специально так, чтобы активизировать метаболические процессы в организме. Они направлены на регуляцию липидного, углеводного, белкового обмена, регуляцию синтеза лептина, восстановление биохимического равновесия синтеза лептина и эндокринных структур, контролирующих массу тела и уровень адипоцитов подкожного слоя.

<a href=http://raymondedjn14679.actoblog.com/5997194/похудеть-за-20-днейкак-похудеть-за-2-недели>как похудеть после родов</a>
<a href=http://messiahkcti32210.blogerus.com/25459776/20>как похудеть</a>
<a href=https://simonkzhe60035.theisblog.com/4449854/похудеть-за-месяц-на-6-кгкак-похудеть-на-10-кг>Как похудеть?</a>
https://trentonixhr27169.blogars.com/5172699/Быть-стройной-или-нет-зависит-только-от-васкак-похудеть-лентяйке - похудеть за 2 недели
http://arthurlata49580.blogadvize.com/6818373/Естественное-сжигание-жирапохудеть-как-заставить-себя - как похудеть на 20 кг
https://messiahhwzv01122.snack-blog.com/4455184/как-похудеть-без-ущерба-для-здоровьякак-похудеть-без-ущерба-для-здоровья - похудеть за месяц на 6 кг

$==r=+$

creature pbn backlinks fast

Jamespak,2021.07.01 23:05

<a href=https://troyrhwkx.shoutmyblog.com/4946084/the-2-minute-rule-for-site-nyyank>let's do pbn hosting fast</a>
<a href=https://mariomqtuu.azzablog.com/4231310/not-known-facts-about-submitter-press-release>creature pbn backlinks qualitatively</a>
<a href=http://moneyrobotsubmitter45162.mybloglicious.com/24614146/detailed-notes-on-spinning-rewriting>create pbn 2.0 fast</a>
<a href=http://pbnsites95037.blogpostie.com/25264298/5-simple-techniques-for-site-npi>create pbn hosting for online promotion</a>
<a href=http://augustfwlca.blogerus.com/25260570/5-simple-techniques-for-site-npi>creature pbn webeditor for online promotion</a>


@mmm=

creature pbn seo fast

Jamespak,2021.06.30 00:38

<a href=https://sethbmyjt.answerblogs.com/4259250/the-basic-principles-of-money-robot-seo>let's do pbn site qualitatively</a>
<a href=https://alfredj432pzj3.bloggerchest.com/profile>do it pbn links marketing</a>
<a href=https://messiahnsyb46802.elbloglibre.com/4238918/what-does-pbn-2-0-mean>let's do pbn links fast</a>
<a href=https://richardd222rgt7.idblogmaker.com/profile>create pbn site fast</a>
<a href=http://pbn-sites-list80122.total-blog.com/a-secret-weapon-for-site-pb-kids-26750165>create pbn links qualitatively</a>


@mmm=

inexpensive. Apple iPhone .Anytime

Nicolebreve,2021.06.11 12:33

AllExpress Endless coupons, discounts, promotions and flash deals. Competitive Prices On More Than 100 Million Items. Check Out All Deals on AllExpress. 24*7 Customer care. Buyer's Protection. Free Shipping Worldwide. Secure Payment Method.


<a href=https://bit.ly/3cpTG0U>per day. Help in training of a dog . to anywhere in the world</a>
<a href=https://torgovaya.xyz/ali>fast. Swimsuits and beachwear .always</a>
<a href=https://bit.ly/3v3EZXR>very fast. Major appliances .Anytime</a>
<a href=https://bit.ly/35c29AV>Unique products. Goods for fishing . to any place</a>
<a href=https://bit.ly/35c29AV>very fast. Men's home clothing .Anytime</a>
@a

Видео кубань

Irakliy,2021.06.06 07:45


<a href=https://kuban.video/video/21-slavjansk-na-kubani.html>славянск на кубани видео</a>

XXX for adults

Gabrieljat,2021.06.05 00:07

Great site. Chic design. I found a lot of interesting things here. Visit this beautiful site - and rate it
http://ottomxxx.xyz
http://cyber-sex.xyz
http://biras.xyz
http://bizar.xyz
http://pissing.xyz
http://bisexs.xyz
http://vulvaxxx.xyz
http://virginities.xyz
http://analbigdick.xyz
http://sissysexwife.xyz
Adult Tube

https://torgovaya.xyz/dhgate.com The best store

<a href=https://www.projects-abroad.org/projects/hiv-aids-project-ghana/?s=16aa7ca01dbb4b4f6eb23cf85bd28ee4&ts=1622804113>Adult Tube</a> 780f9ce

Спасительная магия

Illona,2021.04.18 01:09


<a href=http://taganrog-dgp1.ru>дорожите любовью люди</a>

canadian pharmacy

Felixdycle,2021.03.15 14:41


sildenafil citrate 100mg <a href="https://zakviagratabs.com/">viagra over the counter</a> natural viagra

Альтернативная медицина

Robert,2021.03.09 04:15


<a href=https://rescuer.info/stati/16-metody-celitelnoy-energii.html>исцеляющая энергия</a>