Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az elmúlt évek MÁK felülvizsgálatainak tapasztalatairól

2011.03.09

Tapasztalatok szerint a Kincstár évközben nem, csak az elszámolásokat követően, utólagosan vizsgálja meg alaposan az igényjogosultság feltételeit.

Sok önkormányzat kerül utólag bajba a Magyar Államkincstár mulasztása miatt, hiszen ha időben kiderülne, hogy az igénylés feltételei nem állnak fenn, lehetne a hiányosságokat pótolni vagy eláli a feladatellátástól ...

 

Érdemes áttekinteni a Magyar Államkincstár ide vonatkozó ellenőrzési feladatait, illetve ezek tapasztalatait...

 
A Magyar Államkincstár által végzett
felülvizsgálat és helyszíni ellenőrzés
 
 
A felülvizsgálat magában kell foglalja:
 
Ø      Állami támogatások, hozzájárulások igénylésének szabályszerűségi felülvizsgálatát.
Ø      Állami támogatások, hozzájárulások elszámolásánakszabályszerűségi felülvizsgálatát.
 
 
Ø      A felülvizsgálat alapvetően a rendelkezésre álló iratok és az Igazgatóság saját nyilvántartásaiból nyert adatok felhasználásával, illetve helyszíni vizsgálattal történik.
Ø      Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. §-a alapján).
 
 
Az igénylések szabályszerűségi felülvizsgálata:
(az Áht. 64/A. és 64/B. §-ai alapján)
 
E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen:
Ø      Megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére.
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat az igénylését, lemondását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be.
Ø      A mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat igénylésének adatait összeveti az előző időszak adataival illetve a statisztikai adatokkal, amennyiben azok rendelkezésre állnak.
Ø      Az igénylés, vagy pályázat alapján induló támogatások esetében megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénylésében, pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a külön jogszabály, pályázati kiírás, útmutató feltételeinek, az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat az önkormányzat csatolta-e.
 
A támogatás igénylések felülvizsgálatának típusai:
Ø      Az igénylések rendelkezésre álló információk alapján történő felülvizsgálata a benyújtáskor!
Ø      Az igénylések felülvizsgálata az év végi elszámolás benyújtásáig! rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartás alapján
·        az Igazgatóságon,
·        szükség esetén helyszíni vizsgálat keretében.
 
Ø      Helyszíni vizsgálat(kötelező: az Áht. 64/F. § (1) bekezdése szerinti esetben, amennyiben az Áht. 64/A. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatnál az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint az Igazgatóság álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1millió Ft-ot.)
Ø      Cél-, illetve témavizsgálatként elrendelt helyszíni vizsgálat keretében.
 
Eljárás menete az igénylés benyújtásakor:
 
Ø      Írásban felhívás az adatszolgáltatás helyesbítésére.
(normatív támogatás esetén legkésőbb a lemondási, illetve az igénylési határidőt követő 15 napon belül, egyébként a támogatásra vonatkozó rendelet, útmutató stb. szerint)
Ø      Írásban nyilatkozat az adatszolgáltatás módosításáról, vagy az eredeti adatok fenntartásáról.
(normatív támogatás esetén és fő szabályként a felhívás átvételétől számított 8 napon belül egyébként a támogatásra vonatkozó rendelet, útmutató stb. szerint)
Ø      Nyilatkozat hiányában
az eredeti adatszolgáltatás marad az irányadó.
(az Áht. 64/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén kiegészítő kamat fizetésére lehet kötelezett)
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot végezhet normatív támogatás esetén
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot köteles végezni normatív támogatás esetén (ha az eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot)
> az igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a nem normatív támogatások esetén
 
Eljárás menete az év végi elszámolás benyújtásáig végzett (évközi lemondás, pótigény) felülvizsgálatkor:
 
Ø      Jegyzőkönyv és abban felhívás az önkormányzatnak, hogy a következő előirányzat-módosítási lehetőségnél az érvényes adatait módosítsa, illetve az elszámolásnál az Igazgatóság által javasolt adatokat érvényesítse.
> helyszíni vizsgálat során minden esetben,
> amennyiben a felülvizsgálat nem helyszíni vizsgálat keretében történik, akkor csak abban az esetben, ha javaslattal él az adatszolgáltatás módosítására az önkormányzat felé
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elfogadásáról.
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elutasításáról.
az eredeti adatszolgáltatás marad az irányadó
(az Áht. 64/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén kiegészítő kamat fizetésére lehet kötelezett)
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot végezhet
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot köteles végezni (ha az eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot)
 
A helyszíni vizsgálatokról jegyzőkönyv készül.
 
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elfogadásáról.
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elutasításáról.
Ø      Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a jegyzőkönyvbe foglalt felhívásnak határozat.
Ø      A határozat jogerőre emelkedését követő hó nettó finanszírozásában érvényesítés.
Ø      Amennyiben az önkormányzat fellebbezést nyújt be, másodfokon a Kincstár központja jár el.
Ø      A 2009. november 30-a után jogerőre emelkedő határozatokban rögzített előirányzat-változást az önkormányzat az év végi költségvetési beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Erről az Igazgatóság az önkormányzatot értesíti.
Ø      A jogerős határozat végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy az önkormányzat kéri-e bírósági felülvizsgálatát (Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja és 64/D. § (9) bekezdése alapján).
Ø      A Kincstár jogerős határozatát a bíróság az önkormányzat kérelmére megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, és – szükség esetén – az Igazgatóságot új eljárás lefolytatására utasítja (Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja és a 64/D. § (10) bekezdése alapján).
 
 
Az igénybejelentések felülvizsgálata során helyszíni vizsgálatot kötelező tartani:
 
Ø      Amennyiben az igénylés – év végi elszámolás benyújtásáig történő, Áht. 64/A. § (2) bekezdés szerinti – felülvizsgálatánál az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint az Igazgatóság álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot helyszíni vizsgálatot kell tartani.
 
Ø      Az Áht. 64/F. § (2) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatot cél-, illetve témavizsgálatként országos hatáskörrel a Kincstár elnöke, az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hatáskörrel az Igazgatóság igazgatója rendelhet el.
 
 
 
Az elszámolások (beszámoló) felülvizsgálata:
(az Áht. 64/D. § alapján)
 
Ø      Az Igazgatóság az önkormányzatok elszámolásának szabályszerűségét, a tárgyévet követő év végéig felülvizsgálja. A felülvizsgálat történhet a rendelkezésére álló iratok és az Igazgatóság saját nyilvántartási adatainak felhasználásával, illetve meghatározott esetekben helyszíni vizsgálattal.
 
Ø      Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. §-a alapján).
 
 
Az elszámolások szabályszerűségi felülvizsgálata:
 
E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen:
 
Ø      Megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére,
 
Az elszámolások szabályszerűségi felülvizsgálata:
 
Ø      A tárgyévet követő év december 31-ig megkezdett felülvizsgálat a következő évre áthúzódhat, feltéve, hogy az Igazgatóság:
       > a felhívást ezen időpontig már kibocsátotta, vagy
       > a helyszíni vizsgálatot megkezdte.
 
Ø      Több évre kiterjedő támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a teljes támogatási időszakra irányul.
 
Ø      Az éves beszámoló felülvizsgálata történhet:
       > az Igazgatóságon
       > és/vagy a helyszínen
 
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat az elszámolását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be,
 
Ø      A mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat elszámolásának adatait összeveti a statisztikai adatokkal,
 
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat a felhasználási kötöttséggel járó támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványával elszámolt-e.
 
Az elszámolás felülvizsgálata során helyszíni vizsgálatot kötelező tartani:
 
Ø      Ha az önkormányzat az Áht. 64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget, és az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint a Kincstár álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot,
 
Ø      (Az állami támogatások és hozzájárulások jogcímei legalább 50%-ára kiterjedően,) Azon önkormányzatoknál, ahol a személyi jövedelemadó, normatív hozzájárulások és támogatások teljesítésének összege a felülvizsgálandó évet megelőző mindkét évben meghaladta a 400 millió forintot, (tervezett, vagy munkaterv szerinti helyszíni vizsgálat),
 
Ø      Valamennyi önkormányzatnál legalább 4 évenként (továbbiakban: tervezett, vagy munkaterv szerinti helyszíni vizsgálat).
 
Ø      Az Áht. 64/F. § (2) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatot cél-, illetve témavizsgálatként országos hatáskörrel a Kincstár elnöke, az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hatáskörrel az Igazgatóság igazgatója rendelhet el.
 
 
A felülvizsgálat bármely szakaszában végzett helyszíni vizsgálat fő célja az igénybejelentést, elszámolást megalapozó adatok vizsgálata.
 
 
Helyszíni felülvizsgálat szabályai:
 
Ø      Megbízólevél.
Ø      Felülvizsgálati program.
Ø      Értesítés (a helyszíni vizsgálat céljáról és feladatáról és az abban várhatóan érintett intézményi körről, annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal cél-, illetve témavizsgálat esetén 8 nappal).
Ø      A vizsgálat lefolytatása.
Az igénylést, elszámolást megalapozó adatok felvételérőlszükség esetén a helyszínen „közbenső jegyzőkönyv”- et, illetve „Adatfelvételi lap”- okat kell felvenni.
Ø      Jegyzőkönyv (a helyszínen át kell adni vagy a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon (10 munkanapon) belül meg kell küldeni az önkormányzat részére).
 
A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv megállapításai alapján feltárt eltéréseket – a vizsgálat időpontjától függően – be kell építeni az Áht.:
 
Igénylés vizsgálata esetén:
Ø      64/A. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvbe és
Ø      64/A. § (3) bekezdése szerinti határozatba
 
Elszámolás vizsgálata esetén:
Ø      64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásba és/vagy,
Ø      64/D. § (6) bekezdése szerinti jegyzőkönyvbe és
Ø      64/D. § (8) bekezdése szerinti határozatba.
 
Ø      Az Igazgatóság álláspontjának kialakításánál figyelembe kell venni az önkormányzat által a helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyvhöz esetlegesen megküldött észrevételeket is, ha azokat az Igazgatóság indokoltnak tartja.
 
 
Az éves beszámoló felülvizsgálatának menete:
 
A) változat
Ø      dokumentumok alapján igazgatósági felülvizsgálat
Ø      és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      felhívás és beszámolót önrevízióval jóváhagyó záradék vagy
Ø      jegyzőkönyv (Áht. 64/D § szerinti) és
Ø      határozat
Ø      helyszíni vizsgálat (tervezett vagy egyéb ok miatt) bármely szakaszban beléphet
 
B) Változat
Ø      helyszíni vizsgálat (tervezett vagy egyéb ok miatt) a folyamat elején
Ø      és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      dokumentumok alapján igazgatósági felülvizsgálat és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      felhívás és a beszámolót önrevízióval jóváhagyó záradék vagy
Ø      jegyzőkönyv (Áht. 64/D § szerinti) és
Ø      határozat
 
Négy évenkénti kötelező ellenőrzés a 400 millió Ft alatti támogatással rendelkező önkormányzatok esetében:
 
  1. > 2007.
  2. > 2007. 2008.
  3. > 2007. 2008. 2009.
  4. > 2007. 2008. 2009. 2010.
  5. > 2008. 2009. 2010. 2011.
 
A 400 millió Ft feletti támogatással rendelkező önkormányzatok esetében évenként kötelező az ellenőrzés.
 
Ø      helyszíni vizsgálat (jegyzőkönyv) > felhívás
                                                           jegyzőkönyv
                                                           határozat
Ø      kapcsolódó jogcímekre nem lehet megállapítást tenni
 
 
 
 
Az elmúlt évek MÁK felülvizsgálatainak során tapasztalt gyakoribb hiányosságok
 
Szociális jogcímek:
 
Ø      Működési engedélyek hiánya, pontatlansága.
Ø      Évközi változások helytelen kezelése. (Töredékéviműködtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.)
Ø      Maximális ellátotti létszám figyelmen kívül hagyása. („Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát.”)
 
Ellátási szerződések szabálytalansága:
Ø      A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint az állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Ø       Az ellátási szerződést írásban kell megkötni.
Ø      Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell …
Ø      A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
Ø      Társulási megállapodás szabálytalansága: („…jogosult az önkormányzat … helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja).
Ø      Maximális ellátotti létszám figyelmen kívül hagyása.
Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását.
Intézményi jogviszony létrejöttének hiánya.
Ø      Az állami fenntartású intézmény esetén az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, kivéve, ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul.
Kötelező dokumentumok, vezetendő nyilvántartások:
Ø      A szakmai jogszabályok előírásait nem tartják be, változásait nem figyelik (kérelem-intézményvezető intézkedése, gondozási szükséglet vizsgálat, jövedelemvizsgálat stb.).
Ø      Kötelező nyilvántartásokat nem vezetnek, vagy pontatlanul, nem az előírásoknak megfelelően vezetik azokat. (gondozási napló,)
Ø      A számítási szabályokat nem tartják be (pl. nappali ellátás).
 
 
Oktatási jogcímek:
 
Ø      A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá amelyek OM azonosítóval rendelkeznek. („sajátos nevelési igényű tanulók után akkor, ha 2008. szeptember 1-jéig az alapító okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is”)
Ø      A közoktatási statisztika adataival való összevetés esetében azoknál a jogcímeknél, ahol a közoktatási statisztika és a normatíva tartalma megegyezik, és az eltérés oka az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok, információk alapján nem állapítható meg, eltérés csak az önkormányzat indokolása alapján fogadható el (Pl. évközi intézmény/feladat átadás-átvétel).
Ø      Támogatási jogcímek összefüggéseinek figyelmen kívül hagyása.
Ø      Társulási megállapodás („…amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja).
Ø      Tanulói és pedagógus azonosító („… hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vezetők igénybe, akik rendelkeznek tanulói illetve pedagógus azonosító számmal …”)
Ø      „ A nevelési- oktatási intézménynek kell igazolnia, hogy a gyermeket, tanulót felvette és részére a z előírt szolgáltatások igénybevételét biztosította.” (Közoktatási tv. 1. számú melléklet, Második rész 3. pont)
Vezetendő nyilvántartások(óvoda, általános iskola, művészet oktatás, sajátos nevelési igény, napközi):
Ø      A felvételi naplóból általában a felvétel ideje és az állampolgárság hiányzott.
Ø      A statisztikai adatszolgáltatás nincs összhangban a tényleges okt.1-jei létszámmal.
Ø       A foglalkozási napló pontatlan vezetése (illetve hiányoznak a naplók). 
Ø      A hiányzások néhány esetben nem voltak felvezetve.
A december 31-ig a 3. életévet betöltött gyermekek vizsgálata(óvoda):
Ø      Néhány esetben a 3 év alatti gyermekeket is felvették óvodai nevelésbe (bölcsődei férőhely hiánya miatt).
A 7. év feletti gyermekek vizsgálata (óvoda):
Ø      Nem minden esetben rendelkeznek a nevelési tanácsadói illetve a szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel, javaslattal.
Saját döntés alapján magán, illetve vendég tanulók vizsgálata  (alap és középfok):
Ø      Néhány esetben az intézmény a létszámba beleszámítja, ami nem helyes.
Nem magyar állampolgárság vizsgálata (óvoda, általános iskola, művészet oktatás, sajátos nevelési igény, kollégium):
Ø      Hiányoztak az igazolások a gyermek tartózkodási jogcímére és a szülő(k) tartózkodási jogcímére és kereső tevékenységére vonatkozóan.
Ø      Időkeret megállapítása (napközi): Nem megfelelő a 75% alatti és feletti időkeret megállapítása. 
Ø      Átlaglétszám megállapítása (napközi, étkeztetés) Nem megfelelően állapítják meg az átlaglétszámot.
 
Szakvélemények vizsgálata (sajátos nevelési igény):
Ø      Nem az okt.1-jei létszámot vették figyelembe.
Ø      Szakvélemények érvényességi dátumát nem vették figyelembe.  
Ø      Nem megfelelő jogcímen veszik figyelembe a tanulókat.
Ø      Nem a szakvéleményben kijelölt intézménybe jár a tanuló. 
Ø      Nem tartják be a szakmai követelményeket (csoport létszám, óraszám)
 
Tanulói tankönyv támogatás vizsgálata:
Ø      Az alap hozzájárulásnál figyelembe vehető tanuló után igényelhető.
Ø      Az aktuális év október 1-jei létszámával kell elszámolni.
Ø      A kérelmek benyújtása nem minden esetben történt meg.
Ø      A záradék hiánya esetén valószínűleg a dokumentációk nem kerültek bemutatásra.
 
Étkeztetés vizsgálata:
Ø      Az alap hozzájárulásnál figyelembe vehető tanuló után igényelhető.
Ø      A dokumentumok érvényességi idejét nem vizsgálták (nem fedi le az étkeztetés teljes időszakát). 
Ø      Az étkezés nyilvántartásának pontatlan vezetése.
Ø      A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdüléshez, táborozáshoz, egyéb szabadidős programhoz ) kapcsolódóan biztosított étkezésben részesülők száma nem vehető figyelembe. 
 
 
Szándékos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
Ø      Jellemző a pontatlanság, figyelmetlenség,
Ø      jogszabályok helytelen értelmezése.
 
Első két ellenőrzési évről vitatott esetek száma MÁK Dél-Alföldi régióban:
 
Másodfok:
2006. évi beszámoló felülvizsgálat         4 db   határozat
2007. évi beszámoló felülvizsgálat         8 db   határozat
 
Bíróság
2006. évi beszámoló felülvizsgálat         1 db    határozat
2007. évi beszámoló felülvizsgálat         3 db    határozat
 

 forrás: csmkh.hu, A kincstár felülvizsgálati tevékenysége.ppt

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Южная жизнь

Irina,2021.03.02 07:06


<a href=https://south.life/dosug-i-turizm/67-safari-park-gelendzhik.html>Сафари парк геленджик</a>

pee

Gabrieljat,2021.02.21 22:57

All the time use a safe VPN when accessing torrent websites and downloading recordsdata. 7. info information length - The file dimension of the porno movie in bytes. 3. Data piece - The porno film is split into a hard and fast amount of pieces. Build your Bokep porno collection all totally free! Our free XXX tube endeavors to provide you with probably the most ideal pornography watching knowledge, that is the explanation we now have such big numbers of assorted xxx videos highlighted on here. Shortly stated, PornDoe is the place to be, because there may be nothing better then watching HD sex that includes sizzling porn stars at your favorite porn tube. Unmatched experience in sex toys, hardcore sex, anal and oral delights makes on hindi intercourse so attractive! Critically, hit refresh on your browser proper now and you are certain to see a fresh new batch of HD high quality intercourse and porn content material prepared for you to stream. Check out free hardcore videos the place massive cocks are shoved down deep throats and up some tight ass with the babes moaning in ache and pleasure.

http://fistxxx.xyz - nake
http://bizard.xyz - anal
http://geishax.xyz - boob
http://swingerclub.xyz - masturbate
http://penet.xyz - busty
http://kucks.xyz - fuck
http://xhuster.xyz - gay
http://voyeured.xyz - masturbation
http://escortxx.xyz - bisexual
http://assed.xyz - deep throat


p@ere4

Nag with lower offensive payment dispensary

how to get viagra,2021.01.02 00:59

alternative viagra
viagra from canada no prescription log out
<a href="https://vgsnake.com/#">generic viagra and cialis
</a> - viagra 20mg posts
https://vgsnake.com/# - generic viagra cheapest
viagra for daily use last post by

эйкьюди как отличить паль от оригинала, объясняю

VivianaBuh,2020.12.20 08:36

электронные сигареты жидкость глицерин <a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/>как отличить паленую hqd от оригинальной</a>
------
электронная сигарета в пирогове <a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/>как отличить паленую hqd от оригинальной</a>

поиск человека по имени и фамилии

Stevencrize,2020.11.08 20:28

в контакте поиск людей https://vkppl.info

Мебель своими руками

Grahammense,2020.10.23 12:07

<a href="https://mebel-v-nsk.ru">mebel-v-nsk.ru</a>

Мебель своими руками

Grahammense,2020.10.22 19:52

<a href="https://mebel-v-nsk.ru">mebel-v-nsk.ru</a>

Мебель

Michaelerato,2020.10.21 00:10

<a href="https://mebel-v-nsk.ru">mebel-v-nsk.ru</a>

absurda bewerten bireylerin

Ramoxilt,2020.10.05 09:43

tablets http://cialis4walmart.com - xylocaine munchausen <a href="http://cialis4walmart.com">furadantin</a> pigem

Жизнь на юге

Danil,2020.09.12 02:06


<a href=https://south.life/>кубань природа</a>

поиск человека по имени и фамилии

Stevencrize,2020.07.20 09:03

в контакте поиск людей https://vkppl.info

коронавирус 2020

ClaudeBoige,2020.07.18 20:55

Последние новости, интерактивная карта онлайн, подробная статистика по странам в таблице.
https://covid-monitor.com


<a href="https://covid-monitor.com">коронавирус +в мире число</a>

texas car title and loans 60 month car loans

PatrickAcutt,2020.07.18 17:43

honda car loans <a href="https://carloansjbr.com">www.carloansjbr.com</a> loans car

car loans for low income earners guaranteed car loans

MeganAcutt,2020.07.16 13:26

car title loans in arkansas <a href="https://carloansjbr.com">refinance car loans</a> car loans tulsa

used car loans chase car loans for bad credit in ga

MeganAcutt,2020.07.15 23:10

car title loans in illinois <a href="https://carloansjbr.com">interest rate for car loans</a> can you consolidate car loans

poker free online no download no registration online poker for us players

MystythakE,2020.07.15 09:58

online poker forum <a href="https://pokeronlinessd.com/">wpt poker online</a> real money online poker sites\

play poker for real money online online poker free

MistythakE,2020.07.14 17:06

when will online poker be legal again <a href="https://pokeronlinessd.com/">poker game online</a> world poker online\

winstar world casino and resort online gaming

Larrynow,2020.07.09 09:27

paras online casino <a href="https://livesocialcasinodom.com/">online casino with free signup bonus real money</a> spin palace casino online. free casino games online play for free online pokies casino., free casino games online slots foxwoods online casino.
free online casino real money <a href="https://livesocialcasinodom.com/">live casino betting</a> online casino usa no deposit bonus

online casino kostenlos

Larrynow,2020.07.08 18:28

the best online casino for roulette <a href="https://livesocialcasinodom.com/">live casino online</a> riverbelle casino online. casino slot games online mgm casino online., free online casino slot games mejor casino online.
online casino codes <a href="https://livesocialcasinodom.com/">casino war online</a> free online casino slots

resorts online casino nj

Larrynow,2020.07.08 17:59

hippodrome online casino <a href="https://livesocialcasinodom.com/">online live roulette casino game</a> viva slots vegas™ free slot casino games online. online casino russian atlantic city online casino., real casino slots online real money online casino sites uk.
online casino spain <a href="https://livesocialcasinodom.com/">maryland live casino careers</a> jugar casino online