Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az elmúlt évek MÁK felülvizsgálatainak tapasztalatairól

2011.03.09

Tapasztalatok szerint a Kincstár évközben nem, csak az elszámolásokat követően, utólagosan vizsgálja meg alaposan az igényjogosultság feltételeit.

Sok önkormányzat kerül utólag bajba a Magyar Államkincstár mulasztása miatt, hiszen ha időben kiderülne, hogy az igénylés feltételei nem állnak fenn, lehetne a hiányosságokat pótolni vagy eláli a feladatellátástól ...

 

Érdemes áttekinteni a Magyar Államkincstár ide vonatkozó ellenőrzési feladatait, illetve ezek tapasztalatait...

 
A Magyar Államkincstár által végzett
felülvizsgálat és helyszíni ellenőrzés
 
 
A felülvizsgálat magában kell foglalja:
 
Ø      Állami támogatások, hozzájárulások igénylésének szabályszerűségi felülvizsgálatát.
Ø      Állami támogatások, hozzájárulások elszámolásánakszabályszerűségi felülvizsgálatát.
 
 
Ø      A felülvizsgálat alapvetően a rendelkezésre álló iratok és az Igazgatóság saját nyilvántartásaiból nyert adatok felhasználásával, illetve helyszíni vizsgálattal történik.
Ø      Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. §-a alapján).
 
 
Az igénylések szabályszerűségi felülvizsgálata:
(az Áht. 64/A. és 64/B. §-ai alapján)
 
E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen:
Ø      Megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére.
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat az igénylését, lemondását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be.
Ø      A mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat igénylésének adatait összeveti az előző időszak adataival illetve a statisztikai adatokkal, amennyiben azok rendelkezésre állnak.
Ø      Az igénylés, vagy pályázat alapján induló támogatások esetében megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénylésében, pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a külön jogszabály, pályázati kiírás, útmutató feltételeinek, az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat az önkormányzat csatolta-e.
 
A támogatás igénylések felülvizsgálatának típusai:
Ø      Az igénylések rendelkezésre álló információk alapján történő felülvizsgálata a benyújtáskor!
Ø      Az igénylések felülvizsgálata az év végi elszámolás benyújtásáig! rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartás alapján
·        az Igazgatóságon,
·        szükség esetén helyszíni vizsgálat keretében.
 
Ø      Helyszíni vizsgálat(kötelező: az Áht. 64/F. § (1) bekezdése szerinti esetben, amennyiben az Áht. 64/A. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatnál az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint az Igazgatóság álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1millió Ft-ot.)
Ø      Cél-, illetve témavizsgálatként elrendelt helyszíni vizsgálat keretében.
 
Eljárás menete az igénylés benyújtásakor:
 
Ø      Írásban felhívás az adatszolgáltatás helyesbítésére.
(normatív támogatás esetén legkésőbb a lemondási, illetve az igénylési határidőt követő 15 napon belül, egyébként a támogatásra vonatkozó rendelet, útmutató stb. szerint)
Ø      Írásban nyilatkozat az adatszolgáltatás módosításáról, vagy az eredeti adatok fenntartásáról.
(normatív támogatás esetén és fő szabályként a felhívás átvételétől számított 8 napon belül egyébként a támogatásra vonatkozó rendelet, útmutató stb. szerint)
Ø      Nyilatkozat hiányában
az eredeti adatszolgáltatás marad az irányadó.
(az Áht. 64/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén kiegészítő kamat fizetésére lehet kötelezett)
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot végezhet normatív támogatás esetén
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot köteles végezni normatív támogatás esetén (ha az eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot)
> az igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a nem normatív támogatások esetén
 
Eljárás menete az év végi elszámolás benyújtásáig végzett (évközi lemondás, pótigény) felülvizsgálatkor:
 
Ø      Jegyzőkönyv és abban felhívás az önkormányzatnak, hogy a következő előirányzat-módosítási lehetőségnél az érvényes adatait módosítsa, illetve az elszámolásnál az Igazgatóság által javasolt adatokat érvényesítse.
> helyszíni vizsgálat során minden esetben,
> amennyiben a felülvizsgálat nem helyszíni vizsgálat keretében történik, akkor csak abban az esetben, ha javaslattal él az adatszolgáltatás módosítására az önkormányzat felé
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elfogadásáról.
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elutasításáról.
az eredeti adatszolgáltatás marad az irányadó
(az Áht. 64/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén kiegészítő kamat fizetésére lehet kötelezett)
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot végezhet
> az Igazgatóság helyszíni vizsgálatot köteles végezni (ha az eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot)
 
A helyszíni vizsgálatokról jegyzőkönyv készül.
 
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elfogadásáról.
Ø      Írásban záradék, amelyben a polgármester és a jegyző jogcímenként nyilatkozik az Igazgatóság javaslatának elutasításáról.
Ø      Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a jegyzőkönyvbe foglalt felhívásnak határozat.
Ø      A határozat jogerőre emelkedését követő hó nettó finanszírozásában érvényesítés.
Ø      Amennyiben az önkormányzat fellebbezést nyújt be, másodfokon a Kincstár központja jár el.
Ø      A 2009. november 30-a után jogerőre emelkedő határozatokban rögzített előirányzat-változást az önkormányzat az év végi költségvetési beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Erről az Igazgatóság az önkormányzatot értesíti.
Ø      A jogerős határozat végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy az önkormányzat kéri-e bírósági felülvizsgálatát (Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja és 64/D. § (9) bekezdése alapján).
Ø      A Kincstár jogerős határozatát a bíróság az önkormányzat kérelmére megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, és – szükség esetén – az Igazgatóságot új eljárás lefolytatására utasítja (Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja és a 64/D. § (10) bekezdése alapján).
 
 
Az igénybejelentések felülvizsgálata során helyszíni vizsgálatot kötelező tartani:
 
Ø      Amennyiben az igénylés – év végi elszámolás benyújtásáig történő, Áht. 64/A. § (2) bekezdés szerinti – felülvizsgálatánál az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint az Igazgatóság álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot helyszíni vizsgálatot kell tartani.
 
Ø      Az Áht. 64/F. § (2) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatot cél-, illetve témavizsgálatként országos hatáskörrel a Kincstár elnöke, az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hatáskörrel az Igazgatóság igazgatója rendelhet el.
 
 
 
Az elszámolások (beszámoló) felülvizsgálata:
(az Áht. 64/D. § alapján)
 
Ø      Az Igazgatóság az önkormányzatok elszámolásának szabályszerűségét, a tárgyévet követő év végéig felülvizsgálja. A felülvizsgálat történhet a rendelkezésére álló iratok és az Igazgatóság saját nyilvántartási adatainak felhasználásával, illetve meghatározott esetekben helyszíni vizsgálattal.
 
Ø      Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. §-a alapján).
 
 
Az elszámolások szabályszerűségi felülvizsgálata:
 
E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen:
 
Ø      Megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére,
 
Az elszámolások szabályszerűségi felülvizsgálata:
 
Ø      A tárgyévet követő év december 31-ig megkezdett felülvizsgálat a következő évre áthúzódhat, feltéve, hogy az Igazgatóság:
       > a felhívást ezen időpontig már kibocsátotta, vagy
       > a helyszíni vizsgálatot megkezdte.
 
Ø      Több évre kiterjedő támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a teljes támogatási időszakra irányul.
 
Ø      Az éves beszámoló felülvizsgálata történhet:
       > az Igazgatóságon
       > és/vagy a helyszínen
 
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat az elszámolását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be,
 
Ø      A mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat elszámolásának adatait összeveti a statisztikai adatokkal,
 
Ø      Vizsgálja, hogy az önkormányzat a felhasználási kötöttséggel járó támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványával elszámolt-e.
 
Az elszámolás felülvizsgálata során helyszíni vizsgálatot kötelező tartani:
 
Ø      Ha az önkormányzat az Áht. 64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget, és az önkormányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint a Kincstár álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot,
 
Ø      (Az állami támogatások és hozzájárulások jogcímei legalább 50%-ára kiterjedően,) Azon önkormányzatoknál, ahol a személyi jövedelemadó, normatív hozzájárulások és támogatások teljesítésének összege a felülvizsgálandó évet megelőző mindkét évben meghaladta a 400 millió forintot, (tervezett, vagy munkaterv szerinti helyszíni vizsgálat),
 
Ø      Valamennyi önkormányzatnál legalább 4 évenként (továbbiakban: tervezett, vagy munkaterv szerinti helyszíni vizsgálat).
 
Ø      Az Áht. 64/F. § (2) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatot cél-, illetve témavizsgálatként országos hatáskörrel a Kincstár elnöke, az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hatáskörrel az Igazgatóság igazgatója rendelhet el.
 
 
A felülvizsgálat bármely szakaszában végzett helyszíni vizsgálat fő célja az igénybejelentést, elszámolást megalapozó adatok vizsgálata.
 
 
Helyszíni felülvizsgálat szabályai:
 
Ø      Megbízólevél.
Ø      Felülvizsgálati program.
Ø      Értesítés (a helyszíni vizsgálat céljáról és feladatáról és az abban várhatóan érintett intézményi körről, annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal cél-, illetve témavizsgálat esetén 8 nappal).
Ø      A vizsgálat lefolytatása.
Az igénylést, elszámolást megalapozó adatok felvételérőlszükség esetén a helyszínen „közbenső jegyzőkönyv”- et, illetve „Adatfelvételi lap”- okat kell felvenni.
Ø      Jegyzőkönyv (a helyszínen át kell adni vagy a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon (10 munkanapon) belül meg kell küldeni az önkormányzat részére).
 
A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv megállapításai alapján feltárt eltéréseket – a vizsgálat időpontjától függően – be kell építeni az Áht.:
 
Igénylés vizsgálata esetén:
Ø      64/A. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvbe és
Ø      64/A. § (3) bekezdése szerinti határozatba
 
Elszámolás vizsgálata esetén:
Ø      64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásba és/vagy,
Ø      64/D. § (6) bekezdése szerinti jegyzőkönyvbe és
Ø      64/D. § (8) bekezdése szerinti határozatba.
 
Ø      Az Igazgatóság álláspontjának kialakításánál figyelembe kell venni az önkormányzat által a helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyvhöz esetlegesen megküldött észrevételeket is, ha azokat az Igazgatóság indokoltnak tartja.
 
 
Az éves beszámoló felülvizsgálatának menete:
 
A) változat
Ø      dokumentumok alapján igazgatósági felülvizsgálat
Ø      és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      felhívás és beszámolót önrevízióval jóváhagyó záradék vagy
Ø      jegyzőkönyv (Áht. 64/D § szerinti) és
Ø      határozat
Ø      helyszíni vizsgálat (tervezett vagy egyéb ok miatt) bármely szakaszban beléphet
 
B) Változat
Ø      helyszíni vizsgálat (tervezett vagy egyéb ok miatt) a folyamat elején
Ø      és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      dokumentumok alapján igazgatósági felülvizsgálat és beszámolót jóváhagyó záradék vagy
Ø      felhívás és a beszámolót önrevízióval jóváhagyó záradék vagy
Ø      jegyzőkönyv (Áht. 64/D § szerinti) és
Ø      határozat
 
Négy évenkénti kötelező ellenőrzés a 400 millió Ft alatti támogatással rendelkező önkormányzatok esetében:
 
  1. > 2007.
  2. > 2007. 2008.
  3. > 2007. 2008. 2009.
  4. > 2007. 2008. 2009. 2010.
  5. > 2008. 2009. 2010. 2011.
 
A 400 millió Ft feletti támogatással rendelkező önkormányzatok esetében évenként kötelező az ellenőrzés.
 
Ø      helyszíni vizsgálat (jegyzőkönyv) > felhívás
                                                           jegyzőkönyv
                                                           határozat
Ø      kapcsolódó jogcímekre nem lehet megállapítást tenni
 
 
 
 
Az elmúlt évek MÁK felülvizsgálatainak során tapasztalt gyakoribb hiányosságok
 
Szociális jogcímek:
 
Ø      Működési engedélyek hiánya, pontatlansága.
Ø      Évközi változások helytelen kezelése. (Töredékéviműködtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.)
Ø      Maximális ellátotti létszám figyelmen kívül hagyása. („Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát.”)
 
Ellátási szerződések szabálytalansága:
Ø      A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint az állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Ø       Az ellátási szerződést írásban kell megkötni.
Ø      Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell …
Ø      A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
Ø      Társulási megállapodás szabálytalansága: („…jogosult az önkormányzat … helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja).
Ø      Maximális ellátotti létszám figyelmen kívül hagyása.
Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását.
Intézményi jogviszony létrejöttének hiánya.
Ø      Az állami fenntartású intézmény esetén az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, kivéve, ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul.
Kötelező dokumentumok, vezetendő nyilvántartások:
Ø      A szakmai jogszabályok előírásait nem tartják be, változásait nem figyelik (kérelem-intézményvezető intézkedése, gondozási szükséglet vizsgálat, jövedelemvizsgálat stb.).
Ø      Kötelező nyilvántartásokat nem vezetnek, vagy pontatlanul, nem az előírásoknak megfelelően vezetik azokat. (gondozási napló,)
Ø      A számítási szabályokat nem tartják be (pl. nappali ellátás).
 
 
Oktatási jogcímek:
 
Ø      A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá amelyek OM azonosítóval rendelkeznek. („sajátos nevelési igényű tanulók után akkor, ha 2008. szeptember 1-jéig az alapító okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is”)
Ø      A közoktatási statisztika adataival való összevetés esetében azoknál a jogcímeknél, ahol a közoktatási statisztika és a normatíva tartalma megegyezik, és az eltérés oka az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok, információk alapján nem állapítható meg, eltérés csak az önkormányzat indokolása alapján fogadható el (Pl. évközi intézmény/feladat átadás-átvétel).
Ø      Támogatási jogcímek összefüggéseinek figyelmen kívül hagyása.
Ø      Társulási megállapodás („…amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja).
Ø      Tanulói és pedagógus azonosító („… hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vezetők igénybe, akik rendelkeznek tanulói illetve pedagógus azonosító számmal …”)
Ø      „ A nevelési- oktatási intézménynek kell igazolnia, hogy a gyermeket, tanulót felvette és részére a z előírt szolgáltatások igénybevételét biztosította.” (Közoktatási tv. 1. számú melléklet, Második rész 3. pont)
Vezetendő nyilvántartások(óvoda, általános iskola, művészet oktatás, sajátos nevelési igény, napközi):
Ø      A felvételi naplóból általában a felvétel ideje és az állampolgárság hiányzott.
Ø      A statisztikai adatszolgáltatás nincs összhangban a tényleges okt.1-jei létszámmal.
Ø       A foglalkozási napló pontatlan vezetése (illetve hiányoznak a naplók). 
Ø      A hiányzások néhány esetben nem voltak felvezetve.
A december 31-ig a 3. életévet betöltött gyermekek vizsgálata(óvoda):
Ø      Néhány esetben a 3 év alatti gyermekeket is felvették óvodai nevelésbe (bölcsődei férőhely hiánya miatt).
A 7. év feletti gyermekek vizsgálata (óvoda):
Ø      Nem minden esetben rendelkeznek a nevelési tanácsadói illetve a szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel, javaslattal.
Saját döntés alapján magán, illetve vendég tanulók vizsgálata  (alap és középfok):
Ø      Néhány esetben az intézmény a létszámba beleszámítja, ami nem helyes.
Nem magyar állampolgárság vizsgálata (óvoda, általános iskola, művészet oktatás, sajátos nevelési igény, kollégium):
Ø      Hiányoztak az igazolások a gyermek tartózkodási jogcímére és a szülő(k) tartózkodási jogcímére és kereső tevékenységére vonatkozóan.
Ø      Időkeret megállapítása (napközi): Nem megfelelő a 75% alatti és feletti időkeret megállapítása. 
Ø      Átlaglétszám megállapítása (napközi, étkeztetés) Nem megfelelően állapítják meg az átlaglétszámot.
 
Szakvélemények vizsgálata (sajátos nevelési igény):
Ø      Nem az okt.1-jei létszámot vették figyelembe.
Ø      Szakvélemények érvényességi dátumát nem vették figyelembe.  
Ø      Nem megfelelő jogcímen veszik figyelembe a tanulókat.
Ø      Nem a szakvéleményben kijelölt intézménybe jár a tanuló. 
Ø      Nem tartják be a szakmai követelményeket (csoport létszám, óraszám)
 
Tanulói tankönyv támogatás vizsgálata:
Ø      Az alap hozzájárulásnál figyelembe vehető tanuló után igényelhető.
Ø      Az aktuális év október 1-jei létszámával kell elszámolni.
Ø      A kérelmek benyújtása nem minden esetben történt meg.
Ø      A záradék hiánya esetén valószínűleg a dokumentációk nem kerültek bemutatásra.
 
Étkeztetés vizsgálata:
Ø      Az alap hozzájárulásnál figyelembe vehető tanuló után igényelhető.
Ø      A dokumentumok érvényességi idejét nem vizsgálták (nem fedi le az étkeztetés teljes időszakát). 
Ø      Az étkezés nyilvántartásának pontatlan vezetése.
Ø      A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdüléshez, táborozáshoz, egyéb szabadidős programhoz ) kapcsolódóan biztosított étkezésben részesülők száma nem vehető figyelembe. 
 
 
Szándékos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
Ø      Jellemző a pontatlanság, figyelmetlenség,
Ø      jogszabályok helytelen értelmezése.
 
Első két ellenőrzési évről vitatott esetek száma MÁK Dél-Alföldi régióban:
 
Másodfok:
2006. évi beszámoló felülvizsgálat         4 db   határozat
2007. évi beszámoló felülvizsgálat         8 db   határozat
 
Bíróság
2006. évi beszámoló felülvizsgálat         1 db    határozat
2007. évi beszámoló felülvizsgálat         3 db    határozat
 

 forrás: csmkh.hu, A kincstár felülvizsgálati tevékenysége.ppt

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

online canadian casino

Larrynow,2020.07.08 13:48

new casino online <a href="https://livesocialcasinodom.com/">maryland live casino restaurants</a> turning stone online casino. hollywood casino pa online virgin casino online., online casino games best uk jugar casino online.
paysafecard online casino <a href="https://livesocialcasinodom.com/">maryland live casino website</a> riverbelle casino online

online gambling in new jersey

Haroldleple,2020.07.07 23:50

online gambling reviews <a href="https://onlinegamblingrtf.com/">free online gambling games</a> online gambling china
online gambling pennsylvania <a href="https://onlinegamblingrtf.com/">gambling online</a> online super bowl gambling
gambling sites online <a href="https://onlinegamblingrtf.com/">online gambling maryland</a> online gambling market

online gambling indiana

Haroldleple,2020.07.07 14:48

illinois online gambling <a href="https://onlinegamblingrtf.com/">pa online gambling</a> online gambling sites real money
online gambling law <a href="https://onlinegamblingrtf.com/">online gambling statistics</a> which states allow online gambling
online gambling app <a href="https://onlinegamblingrtf.com/">legality online gambling</a> online gambling free money

uss bunker hill cv-17 cv active protein

JeffreyCub,2020.07.07 07:15

online cv maker <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv 67</a> eras cv sample
cv writing <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cvvsresumeonline.com</a> cv homes
cv 16 <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv joint symptoms</a> percent cv
cv services <a href="https://cvvsresumeonline.com/">how to list publications on cv</a> awesome cv
resume/cv <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv-41</a> what goes on a cv
uss kitty hawk (cv-63) <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv-16</a> best cv

cv risk calculator cv technology

JeffreyCub,2020.07.07 00:59

professional cv template <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv online</a> cv science
cv linens reviews <a href="https://cvvsresumeonline.com/">how long should a cv be</a> cv calculation
college student cv <a href="https://cvvsresumeonline.com/">what does a cv look like</a> cv c.v
pharmacist cv example <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv medical</a> latex cv templates
research cv <a href="https://cvvsresumeonline.com/">www.cvvsresumeonline.com</a> cv sciences plus cbd oil
cv disease <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv joint</a> cv 65

what does resume/cv mean sample of cv

Stanleycleva,2020.07.05 14:36

what is a cv? <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv 62</a> cp and cv of air
uss ticonderoga cv-14 <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv joint replacement</a> uss yorktown cv-5 wreck photos
bca cv <a href="https://cvvsresumeonline.com/">resume vs. cv</a> how to format a cv
what is a cv/resume <a href="https://cvvsresumeonline.com/">how long should a cv be</a> cv ketel huren
cv magazine <a href="https://cvvsresumeonline.com/">uss midway cv-41</a> academic cv sample
cv boot replacement without removing axle <a href="https://cvvsresumeonline.com/">cv vs resume reddit</a> cv carb tuning

maxim peptide tadalafil review

ThomasNorry,2020.06.28 11:11

when to take tadalafil <a href="http://tadalafilsexx.com">tadalafil price</a> tadalafil dosages

tadalafil mylan

ThomasNorry,2020.06.28 07:09

tadalafil generic india <a href="http://tadalafilsexx.com">http://tadalafilsexx.com/</a> tadalafil 20mg dosage

installment loans nevada

Michaelnub,2020.06.11 12:41

installment loans for poor credit direct lenders <a href="http://installmentloansservicee.com">guaranteed installment loans direct lenders only</a> bad credit installment loans online

заболевшие коронавирусом +в мире +на сегодня

ClaudeBoige,2020.05.28 10:10

Последние новости, интерактивная карта онлайн, подробная статистика по странам в таблице.
https://covid-monitor.com


<a href="https://covid-monitor.com">маи коронавирус</a>