Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nem új a rendelkezés a minisztérium szerint

2008.11.27

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási államtitkárságának főtanácsosa, dr. Kozma László nyilatkozott a Magyar Szónak.

Elmondása szerint a külföldi állampolgárságú tanulók tandíjfizetési kötelezettségét a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 110. §-a szabályozza. „Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a jelenleg érvényben levő szabályozás több éve felmenő rendszerben került bevezetésre, tehát nem új rendelkezésről van szó” – mondta a főtanácsos. Ugyanakkor kiemelte: a közoktatási törvény rendelkezései alapján a külföldi állampolgárságú tanuló is tanulhat a magyar közoktatás rendszerében. „Normatívát, állami támogatást azonban csak akkor igényelhet utána az oktatási intézmény fenntartója, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és kereső tevékenységet folytat. Amennyiben ez a feltétel nem áll fenn, a tanulónak díjat kell fizetni”. Azt Kozma László is hangsúlyozta: a jogszabályok lehetővé teszik, hogy az iskolák vezetői a tandíjat a fenntartó döntése alapján mérsékelhessék vagy elengedjék. Hozzátette azt is: a törvényes rendelkezések nem csak a vajdasági diákokat sújtják, hanem „az Európai Unió tagállamaiból érkező és az Európai Unión kívüli országokból érkező tanulókra egyaránt vonatkoznak”.

*** A magyar közoktatási törvény vonatkozó részei

(Módosította a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.tv.94.§(1)
Hatályos 2007.július 2-től.)

110. § (1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, illetve akkor tanköteles Magyarországon, ha a) menedékjogot kérő, menekült, menedékes, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

(3) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje a) az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére, b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé.

(4) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és - amennyiben tankötelessé válik - az iskolai nevelést és oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően gyakorolhatják a (4) bekezdésben meghatározott jogokat, illetve kötelesek megkezdeni a tankötelezettség teljesítését.

6) A (4) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. E rendelkezéseket az érintett házastársa és gyermeke tekintetében is alkalmazni kell.

(7) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe.

(8) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(7) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti, illetve elengedheti.

Mihájlovits Klára Magyar Szó 2008. szeptember 17., szerda

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

xxx

Gondolkodó,2008.11.30 09:55

Az érthető, hogy az adóforintokból finanszírozott ingyenes közoktatásunk fentartásához elvárjuk az adóbevételt megalapozó keresőtevékenységet. De a magyar szülőnek nem kell keresőtevékenységet folytatni! Ez nem diszkrimináció?

Buktapest

Agyhalott,2008.11.28 02:12

A "több éve" egy kicsit erős, esetleg több mint egy évet lehetne mondani, ugyanis tavaly nyáron sebtiben került becsempészésre a közokt-i tv. 110.§.(6)bekezdésbe ingyenességi feltételként a keresőtevékenység folytatása. Nemcsoda, ha az érintett házastársa és gyermeke tekintetében e feltétel kevéssé értelmezhető, függetlenül attól, hogy az a tanulót vagy a szülőt jelenti. Akkor hogy értsük? Mindegy, de normatívát ne igényeljen a közoktatási intézmény fenntartója.